Θεσμικό Πλαίσιο


  • Ρύθμιση θεμάτων Oργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, Νόμος 3027/2002
  • Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις, Νόμος 3577/2007
  • Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις, Νόμος 3653/2008
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις, Νόμος 3391/2005
  • Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, Π.Δ. 432/1981
  • Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφαση με αριθμ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαρισμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας", Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996
  • Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις,άρθρα 50-68, Νόμος 4485/2017
  • Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις, άρθρο 11, Νόμος 4521/2018
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, άρθρο 33 παρ.5, Νόμος 4559/2018