Πρόεδρος Eπιτροπής Ερευνών ΔΙ.ΠΑ.Ε Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείο Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων Γραφείο Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Οργανόγραμμα ΔΙΠΑΕ