Πρόεδρος Eπιτροπής Ερευνών ΔΙ.ΠΑ.Ε Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών Μονάδα Παρακολούθησης Έργων, Δημοσιότητας και Marketing Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης Μονάδα Μηχανοργάνωσης και Μηχανογράφησης Μονάδα Νομικής Υποστήριξης Οργανόγραμμα ΔΙΠΑΕ