Πρόεδρος Eπιτροπής Ερευνών ΔΙ.ΠΑ.Ε Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών Μονάδα Παρακολούθησης Έργων, Δημοσιότητας και Marketing Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης Μονάδα Μηχανοργάνωσης και Μηχανογράφησης Μονάδα Νομικής Υποστήριξης Οργανόγραμμα ΔΙΠΑΕ