Ενεργοί Διαγωνισμοί ΔΙ.ΠΑ.Ε.2/2017: Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Διεθνούς Πανεπιστημίου"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
01-12-2017 και ώρα 14:30
Λήψη Πρόσκλησης